Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimenä on Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monipuolista oikeusfilosofian harrastusta Suomessa. Tässä tarkoituksessa se toimii kansainvälisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofien yhdistyksen International Association for Philosophy of Law and Social Philosophyn (lyhenne: IVR) kansallisena jäsenjärjestönä. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys järjestää oikeusfilosofiaa käsitteleviä kokouksia ja seminaareja tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä, jonka yhdistyksen hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin tarpeelliset jäseniä koskevat tiedot.

4 §
Yhdistyksen jäsen on eronnut yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahdelta (2) kalenterivuodelta peräkkäin.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

5 §
Yhdistys kerää vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistyksen hallituksen määräämänä aikana.

6 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä vuodelta, päätetään tili- ja vastuuvapaudesta hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa, käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. Yhdistyksen vuosikokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

8 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille toimitettavilla kutsuilla.

9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi varajäsentä.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen siihen valtuuttama hallituksen jäsen kukin erikseen.

11 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille ennen helmikuun 15. päivää.

12 §
Toiminnantarkastajien tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat oikeusfilosofian edistämistä tarkoittaviin hankkeisiin.

(PRH 2016/520405Y)

Rekisteriseloste